Kancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - WarszawaKancelaria Dymlang - Warszawa
kontakt

Usługi


Biorąc pod uwagę profil działalności naszej Kancelarii oferujemy profesjonalną pomoc prawną w następujących dziedzinach:

 • podatek od towarów i usług,
 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych,
 • podatek akcyzowy,
 • postępowania kontrolne, podatkowe, skarbowe i sądowo-administracyjne,
 • inne gałęzie i dziedziny prawa skorelowane z prawem podatkowym.

Formy świadczonych usług


W oparciu o naszą dotychczasową praktykę w świadczeniu usług doradztwa podatkowego, poniżej prezentujemy przykładowe formy świadczonych usług:

OPINIE I KONSULTACJE:
 • sporządzanie opinii
 • udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na przesłane zapytania
 • przygotowywanie pism, deklaracji i dokumentacji podatkowych
 • prewencja podatkowa – opiniowanie projektów umów handlowych
REPREZENTACJA W POSTĘPOWANIU PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI I SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI:
 • występowanie w charakterze pełnomocnika
 • sporządzenia pism procesowych
 • przygotowywanie wniosków o interpretację
 • doraźne wsparcie i doradztwo podczas kontroli podatkowej lub skarbowej
AUDYT PRAWIDŁOWOŚCI ROZLICZEŃ PODATKOWYCH:
 • optymalizacja zobowiązań podatkowych poprzez szczegółową analizę dokumentów i zawieranych transakcji
 • ocena prawidłowości prowadzonych ewidencji i składanych deklaracji podatkowych
 • weryfikacja istniejących lub tworzenie nowych procedur chroniących przed popełnianiem błędów podatkowych
 • ceny transferowe – audyt umów zawieranych z podmiotami powiązanymi, przygotowanie dokumentacji podatkowej
SZKOLENIA

Formy współpracy i rozliczeń


UMOWA ABONAMENTOWA – SYSTEM WYNAGRODZENIA RYCZAŁTOWEGO

W ramach stałej współpracy oferujemy możliwość swobodnego wyboru usług świadczonych przez Kancelarię. Usługi świadczone w ramach abonamentu mają charakter bieżącego doradztwa podatkowego oraz pomocy w zakresie prowadzonych w stosunku do Klienta kontroli podatkowych i postępowań podatkowych. Aby wzajemna współpraca miała dla Klienta jak najbardziej elastyczną formę, w  tym wariancie przewidujemy stałą pulę godzin do wykorzystania  w przyjętym okresie rozliczeniowym, odpowiednio do aktualnych potrzeb. Niewykorzystane w danym okresie rozliczeniowym godziny mogą na uzgodnionych uprzednio warunkach być przenoszone na następne okresy rozliczeniowe. Najkorzystniejsza cenowo opcja.

UMOWA O WSPÓŁPRACĘ – ODGÓRNIE USTALONA STAWKA GODZINOWA

Stałe okresy rozliczeniowe. Ten typ umowy, w odróżnieniu od systemu abonamentowego nie przewiduje stałej puli godzin do wykorzystania, co czyni ją jeszcze bardziej elastyczną.  Wysokość stawki godzinowej jest wyższa niż w przypadku rozliczenia abonamentowego, jednak nadal bardziej korzystna niż w przypadku wsparcia podejmowanego ad hoc.

"POGOTOWIE PODATKOWE" – WYNAGRODZENIE USTALANE INDYWIDUALNIE

Jednorazowa pomoc prawna dla Klientów niezwiązanych umowami abonenckimi ani umowami o współpracę. Ta forma współpracy obejmuje wszystkie usługi świadczone przez Kancelarię, których zakres świadczenia oraz cena są każdorazowo uzgadniane indywidualnie. Dla Klientów związanych umowami abonenckimi, w przypadku usług pozaabonamentowych przewidujemy preferencyjną formę ustalania wynagrodzenia.

Copyright 2015 Paweł Dymlang kancelaria prawno-podatkowa